بیانیه شماره یک

بسم الله الرحمن الرّحيم

درشرايط متغيّرجامعه ، و تنوّع وآزادي بيشتر مطبوعات درسالهاي اخير ، و جّووسوسه انگيز « مطرح شدن » و «اظهار وجود » و « ابرازشخصيّت » ، اخيرًا ، موضعگيريهاي شبهه آميزي ، درگوشه وكنار ، وبعضي سطوح جامعه ، و در برخي نشريّات كشوراز جانب افرادي ، اتّخاذشده ؛ كه شايد : چنين تلقّي شود : مستقيم يا غيرمستقيم ، بامكتب قرآن  وپيروان كاك احمدمفتي زاده – سلام الله عليه – درارتباط باشد .

لذا ، براي رفع شبه ، تكليف خودمي دانيم : چند مطلب را- براساس آخرين آراءونظرات كاك احمد- به اطّلاع عموم برسانيم :

۱- مكتب قرآن ، براساس اصول وموازين تعيين شده ازطرف كاك احمد ، بصورت شورايي ، اداره ميشود ؛كه شكل اجرايي آن ، به ترتيب زيراست :

الف-  «شوراي مديريّت » : براي تمام امورومسائل مكتب ،وپيروان .

ب ـ «  هيأت افتاءوقضاء » : براي اداره ي « محكمه ي شرع كردستان » ، بصورت « جمعي » ، تحت  نظارت شوراي مديريّت ، كه كارش ـ اختصاصاً ـ پرداختن به مسايل فقهي است ؛ واعضاي آن ، طبق موازيني معين ، انجام وظيفه  ميكنند .

۲ – متاسّفانه ، بعضي افراد ، شايد از روي كم توجّهي و بي دقّتي نسبت به مطالب كاك احمد – كه درنوع خود ، مطالبي بسيار« سهل وممتنع » است – ، چنين پنداشته اندكه : ممكن است بعضي مواضع ما ، تاكتيكي ، وتابع شرايط روزباشد ! و- مثلاً – امروز ، اقتضاي « ازقافله به جا نماندن » را داشته باشد ! و- لابد- فرداها هم اقتضائاتي فراخور روز ! ! غافل ازاينكه : « برنامه ي پرورشي اسلام » ازنظركاك احمد ، اساس استراتژي حركت است ؛ كه طبعاً ، تلاش دراين جهت ، مستلزم استقامت وپايداري وتحمّل رنج و حرمان است –  هرچند نمودي آشكارهم نداشته باشد- ، و با عنايت پروردگار ، نه درجوّفشار ، از راه مستقيم ، سست ميگرديم ؛ ونه درشرايط عكس آن ، شتاب  ناروا   مي گيريم . ….

۳ ـ  بنابراين ، اظهار هر مطلبي ، يا انجام هرعملي – به هرعنوان- صرفنظرازدرست يا نادرست بودن ماهّيت آن ، چه  به صورت انعكاس در جامعه يا درج در مطبوعات ، يا تماس با مقامات و اشخاص مختلف ، ويا انتشار هر نوع بيانيّه يا دفاعيّه ، درصورتي كه ازطرف شوراي مديريّت مكتب قرآن نباشد ، و – همچنين- هرنوع فتوائيّه به نام « محكمه ي شرع كردستان » ،كه ازطرف هيات افتاء و قضا ، صادرنشود ، اقدام و اظهارنظر فردي ، تلقي ميگردد ؛ وهيچ ربطي به    « مكتب قرآن »  نداشته و ندارد .

شوراي مديريّت مكتب قرآن.                                                                                                                                                                ۷۹/۱/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید