اشعار به تصویر کشیده شده در آلبوم

چـه‌پكـيٚ‌ صه‌لٚـوات‌

چه‌ن‌   جوانه‌    كورسان‌   و  ديٛمه‌ن‌    به‌هارانی

چه‌ن‌   خوٚشه‌ قاسپه‌ی‌    به‌ررٚوٚژ   و   نسارانی‌

صه‌لٚواتیٚ‌     دلٚگرتر  ، لای‌   خواوه‌ پيٚشكه‌ش‌بوٚ

پيٚغه‌مبه‌ری      ئازيٛز     بوٚ ئال‌    و      يارانی

ديٛسان  ‌ له‌  كوردستان‌      به‌زمي     ‌ به‌هارانه‌

به‌زمی‌    مه‌ل  ‌و   موٚری‌   ده‌شت‌   و  بنارانه‌

بيٚنه ‌و به‌ره‌ی‌    كابان‌   نازی   په‌چه‌و   كوٚتان‌

هوٚرته‌  و     به‌ره‌ی   جوٛتيار  ئاوازی‌   ئارانه‌

ديٛسان‌   شنه‌ی عه ‌تری    شه‌و بوٚ  له ئيٚواران‌

كاتیٚ  ‌ شه‌مال‌ٚ   ئه‌شنیٚ‌ بوٚنی   ‌هه‌ناسه‌ی‌  شه‌و

ديٛسان‌   گژه‌و    فيٛتوٛی   ‌ پوٚل ‌ پوٚلی  ‌ گاوانیٛ‌

شانوٚك   ‌و موٛسيٛقای‌    كوٛجیٛ ‌  و   حه‌سارانه‌

چه‌ن‌ جوانه‌ هه‌لٚقونيان‌ به‌رغه‌ل‌ له‌ شيٛو و دوٚلٚ‌

تيٚكه‌لٚ ‌  يه‌حه   ‌و    گدگد    مندالٚه‌      ديٚهاتیٛ

گوٚرانیٛ    و   هوٚره    ‌و    حه‌يران‌   و بالوٚره‌

پرٚ ده‌شت ‌  و  سه‌يرانگای  ‌ ديٚهات‌  و  شارانه‌

كايه‌ی‌     منال‌ٚ    خشلٚی‌   كوٚلٚان‌و    به‌رمالٚان‌

فرٚكه‌ی‌   مه‌لان‌   ملويٚنكی ‌ به‌ر مله‌ی  كوٚسار

له‌ولا    كزه‌و   سوٚزی‌    شمشالٚ ‌  و  بلويٚره‌

له‌م‌ لاوه   ‌ هه‌ل‌ٚ     تيٛقانی‌   هه‌رزه ‌     كارانه‌

هه‌م‌ كه‌وته‌ سه‌ر ئاشتیٛ‌  ئاسمان‌ له‌ ته‌ك‌ عه‌رزا

له‌ جيه‌ی ‌ هه‌ناسه‌ی  ‌مه‌رگ‌ ئاوی‌ ژيان‌ ئه‌رٚژیٚ‌

له‌و   لاوه‌    پيٛری  ‌ شاخ‌    له‌م‌ لا  جحيٚلٚی‌ باخ‌

ميٛوانی     هه‌ورانه‌       پيٚشوازی       بارانه‌

شاخ‌و بنار    په‌يمانی‌     عه‌شق    ‌ ئه‌بوٛژيٚنن‌  :

هه‌ديه‌ی‌      بنار     بوٚنی   ‌ شه‌وبوٚ له‌   بوٚ شاخان‌

سه‌وقاتی‌   كه‌ل‌ بوٚداويٚن  ‌ ده‌نگی‌    قاسپه‌ی‌    كه‌و

شاترشه‌مالٚ‌            رٚازداری            رٚازدارانه‌

هاژه‌ی‌   شه‌تاوی   شاخ‌ ورته‌ی  ‌ زنه‌ی  پاميٚرگ‌

ئه‌لٚحه‌ق‌    دلٚی‌ٚ صه‌د دلٚ‌    سه‌رسام‌    و حه‌يرانی

چه‌ن‌ خوٚشه‌ مه‌سناو تا ماماتگه‌ی ئاويه‌ر

هه‌ر چه‌ن ‌ كه‌ چه‌ن‌ سالٚه‌ بیٚ‌ ده‌̊ﻨگی ‌يارانه‌

به‌ خوا وه‌ته‌ن‌ خوٚشی‌ ، خوا جوانی‌ خولقانی‌

يا خوا خوه‌ت‌و خه‌لٚكت‌ ئازاد و رٚزگار بن‌

له‌و گشته‌ ده‌ردانه‌ له‌و هه‌مگه‌ داوانه‌

له‌و ديٛنفروٚشانی بوٚ پوٛلٚ ‌ ته‌يارانه‌

به‌ خوا وه‌ته‌ن ‌ بوٚخوٚت‌ و خه‌لٚكی مه‌زلٚوٛمت‌

كه‌يله‌ دلٚم‌ ئه‌مما هيٛچم‌  له‌ ده‌س‌ نايه‌

دلٚ‌ هه‌ر   به‌ تاسه‌ی‌ خوٚت‌ و رٚوٚلٚه‌ته‌   هه‌ر چه‌ن‌

گوايه      ‌ له‌  داويٚنی‌      ئه‌لبورزی      تارانه‌

يارانی‌    ده‌ر ئه‌كریٚ‌     ليٚك‌ كوٚوه‌   بن‌ جار جار

مال‌ٚ و  ، كه‌ژو    سارای ‌ فه‌صلٚی‌ وه‌هاران‌ كه‌ن‌

به‌م‌     چه‌پكه‌   صه‌لٚواته‌    عه‌تراژن     ‌و ئاوا

وا بزان   ن‌ ئيٚستاكه‌ش    ‌ هه‌ر جاری‌   جارانه‌؟

خوايا    ئه‌ویٚ‌ ده‌م‌    كه‌س‌ ناگا وه ‌ فريای‌ كه‌س‌

موٚری‌    سه‌عاده‌ت‌ بیٚ ئه‌م‌   كوٚرٚی‌  صه‌لٚواته‌

نامه‌ی‌    عه‌مه‌ل‌ موٚر كا     بوٚ خوٚم ‌  و يارانم‌

بوٚ  هه‌ر كه‌    دلٚسوٚزی‌   برسیٛ ‌  و   هه‌ژارانه‌

وه‌هاری ۶۴‌

====================================

ئـــه­ ی ميـٛـوانــداری

========================================

ئاخ‌ بوٚ رٚاپه‌رٚیٚنی‌ٚ

ئـاخ‌ بوٚ   ده‌ںی‌ٚ   یا     شمشالٚیٚ

یـــا   ورته‌ییٚ‌     گرٚو      گالٚیٚ‌

لــه‌ ئـاگری    دلٚ‌   و    ده‌روٛن‌

برٚژیٚـنیٚــته‌      ده‌ر    توٚز كالٚیٚ‌

لـه‌ خه‌و    رٚاپه‌رٚنیٚ‌    خه‌فتگیٚ

لــه‌ كه‌فتگــیٚ     بگریٚ   ‌ بالٚیٚ

رٚچــه‌ی  ‌ چـه‌ن‌ سالٚه  ‌ بشكیٚنیٚ‌

بوٚ   ئه‌هلی‌   هه‌وال‌ٚ     هاوالٚیٚ

ده‌رمان‌ كـا ده‌ردی‌ هاو ده‌ردیٚ‌

یا بیٚریٚتــه     ‌ حال‌ٚ       بیٚحالٚیٚ‌

حاشا لـه‌    بـوٚ هه‌ر  به‌خبه‌خی‌

ده‌م‌      ته‌قیٚنـان‌    قالــٚمه‌ قالٚیٚ‌

=======================================

ئازیٛزی گیانان

ئازیٛزی    گیانان‌!   دوٛریٛ‌      ئازیٛزان

سه‌خته‌ن‌ تالٚه‌ن‌ نه‌ك‌ ویٚنه‌ی‌ دوٛریٛ گیان‌

چه‌مانی     دلٚه‌ی‌      جه‌ دوٛریٛ‌   تارم‌

چیٛ‌ سیا        به‌ننه‌ی‌       فه‌زا بیٛمارم‌،

گیانی‌   بیٚ‌ رٚه‌مه‌ق‌ نه‌ رٚوٛی‌    ژیان‌ زیٛز

چوٛن‌    گه‌لٚای    گه‌لٚا رٚیٚزانی‌       پایٛیز،

به‌ جه‌مالٚی‌       ئه‌و گیانپه‌سه‌ن‌    ناوه‌

رٚوٚشن‌      كه‌ره‌وه‌    زیننه‌    فه‌رماوه‌

ئه‌گه‌ر   توٚ قه‌بوٛلٚ    فه‌رماویٛ‌ ، به‌ خوا

گیان‌  پیٚشكه‌شه‌ن‌   پیٚش‌ پیٚشه‌كی  نه‌جوا

ئه‌ر     بیٚت‌و بیٚت‌و    جار جار   هه‌والٚیٚ‌

په‌رسوٚ     جه‌ به‌ننه‌ی  ‌ ئاشوفته‌    حالٚیٚ‌

كونجی‌  قه‌فه‌زی‌    سه‌رانسه‌ر   مه‌ینه‌ت‌

مه‌فارٚوٛنه‌وه‌         په‌رٚانپه‌رٚ      جه‌ننه‌ت‌

ئاخ‌    چه‌نیٚ‌ وه‌شه‌ن‌ گیانبه‌خشی‌  گیانان‌

ئه‌مرت‌    شه‌واوام‌    كه‌روٚ     چراخان‌

جه‌ گیان‌   ئازیٛزته ر   به‌یوٚ  په‌رسوٚم‌  حال‌ٚ

گیانی‌     بیٚحالٚم‌     باروٚوه‌        وه‌ حالٚ

چه‌ن‌ وه‌شه‌ن‌   په‌رده‌ی‌  دوٛریٛ‌ وه‌ لادان‌

وه‌ دیٛداری‌   گیان‌   صه‌د گیان‌   وه‌بادان‌

ئازیٛز گیان‌    بویه‌ر وه‌   زوانی‌   ویٚمان

بیٚ ئه‌دٚه‌بیٛم‌    كه‌رد:   په‌نه‌م‌ وا تیٚ‌: گیان‌

ئـــاخر « یحیـیـکم »   ئـامـان  عونوانت

ئه رنه گیان چیٚشه ن صه د گیان قوربانت

پاییز  ۶۱

=======================================

رٚیٚگه‌ی‌ سه‌ر رٚاس‌

یاران‌ جه‌من‌ له‌و سه‌حرایه

چ‌ سه‌حراییٚ‌ له‌ باس‌ نایه‌

هاوتای‌ نیه‌ له‌م‌ دنیایه‌

خاوه‌نی     ‌ بانگیٚشتن‌    خوایه‌

ئازیٚز    وه   ‌ خوٚكه    ‌وه‌ ئاده‌یٛ‌

كرژو   كوٚڵ‌    خوٚتی‌ بوٚ    باده‌یٛ

رٚیٚگه‌ی‌ سه‌ر رٚاس‌ بگره‌ ها ده‌یٛ

له‌ هیٚلٚی   ‌ رٚاس‌و    چه‌پ ‌ لاده‌یٛ

له‌  هیٛچ‌    مه‌لٚبه‌ندیٚ    نه‌گرسیٛ

له‌ درٚك     ‌ و دالٚا ن    ‌ نه‌ترسیٛ

له‌    خوٚش     ‌و تاڵه ‌   نه‌پرسیٛ

هه‌ر چه‌ن  ‌ توٛنیٛت‌ بیٚت   ‌و برسیٛ

نه‌نكیٚنیٚ‌:      رٚیٚگاكه‌م      ‌ دوٛره‌

مردن‌،    ئاخریٛن‌           سنوٛره‌

بوٚوه‌یٚ‌  عه‌قلٚی‌ سواره‌،   سوره‌:

هه‌ر وه‌ك‌  له‌م‌ ژوٛر بوٚ ئه‌و ژوٛره‌

له‌ویٚ‌      میٚوانی‌     خوا گیانی‌

له‌   خزمه‌ت‌         پیٚغه‌مبه‌رانی‌

جیٚگه‌ی‌      ئاوا     هه‌ر وچانی

حه مّوٛ       دنیا       به‌ قوربانی

زوسانی ۶۳