هدیه ی شورای مدیریت به مناسبت عید فطر

به مناسبت عید فطر  آلبوم چه پکیٚ صه لٚوات که به صورت کلیپ آماده شده، توزیع شد.

آلبوم چه پکیٚ صه لٚوات

آلبوم چه پکیٚ صه لٚوات