عید قربان مبارک باد

روز سه شنبه بیست وپنجم آبان ۸۹ مصادف با دهم ذی الحجه ۱۴۳۱ عید قربان ، – عید یادآورموفقیت پیامبر توحید (ابراهیم خلیل الله) از ابتلای دشوار حکیم علیم- برتمامی مسلمانان مبارک باد.

عید قربان 1389

عید قربان ۱۳۸۹