بازداشت یکی از اعضای مکتب قرآن در شهرستان سقز

در ادامه ی دستگیریهای افراد مکتب قرآن ، این بار نیز در شهرستان سقز، کاکه محمد جمال هبکی ( از اعضای مکتب قرآن آن شهر) توسط مأ موران اداره ی اطلاعات بازداشت گردید.

روز سه شنبه ۱۷/۱۲/۸۹ ساعت ۱۲٫۵۰ دقیقه مأموران اداره ی اطلاعات شهرستان سقز ، جهت بازداشت کاکه محمد  جمال هبکی دبیر دبیرستان های سقز ، به محل کار وی ( دبیرستان آوینی ) مراجعه و بیرون از مدرسه ، اقدام به دستگیری وی کردند.

آخرین خبرها حاکی از آن است که ایشان را به اداره ی اطلاعات سنندج انتقال داده اند .

با وجود پیگیرهای مستمر از طرف خانواده ی وی ،هنوز خبر موثقی در مورد سرنوشت کاکه محمد جمال در دست نیست.