حضورنیروهای امنیتی درکوچه های منتهی به منزل کاکه احمد مفتی زاده

 روزجمعه ۹۱/۳/۱۲ ساعت ۹ صبح هنگام برگزاری یکی ازکلاسهای دانشجویی – در منزل کاکه احمد مفتی زاده- مسؤولین امنیتی استان کردستان ،نیروهای اطلاعاتی وانتظامی را به کوچه های منتهی به منزل ایشان – واقع در محله ی جورآباد سنندج -اعزام نمودند.

 ساعت ۱۱پس از اتمام کلاس ؛ هنگام خروج دانشجویان ، مأموران اطلاعاتی برای ایجاد رعب و وحشت جوانان دانشجو، اقدام به فیلمبرداری از آنان کردند، وهمزمان به صورتهای دسته جمعی (۴ و ۸ نفره ) بادردست داشتن گوشی موبایل ،تظاهر به تماسهای تلفنی مشکوک می کردند.پس ازاین مانورنظامی حدودساعت۱۲ظهرمحوطه راترک کردند.

شورای مدیریت مکتب قرآن ، ضمن محکوم کردن این برخوردها ومانورهای نظامی ، کمافی السابق با اعلام موضع قبلی خود،مبنی برکاروفعالیت صرفاً دینی وعدم دخالت درمسائل سیاسی؛ هرگز از مواضع اصولی اندیشه ی دینی واخلاقی رهبر خود ( کاکه احمد مفتی زاده) عدول نخواهد کرد .

یادآوری این نکته ضروریست که این گونه برخوردها با مکتب قرآن تازگی نداشته است وازبدو تأسیس نیزتابحال ،به صورت شفاف وروشن اصول اولیه ی حرکت ومشکلات فراروی افراد، درطی مسیرگوشزد شده است واستقبال وحضورمردم مسلمان ازاین تفکرتوحیدی با توجه واطلاع کامل به مشکلات دنیوی آن بوده  است.

دیدگاهتان را بنویسید