احضار و بازجویی ۲ نفر از اعضای مکتب قرآن درشهرهای قروه و دهگلان

احضار و بازجویی ۲ نفر از اعضای مکتب قرآن درشهرهای قروه و دهگلان

 محمد کریمی

محمد کریمی

منصور قادر مرزی

منصور قادر مرزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دوشنبه ۹۳/۴/۱۶  کاکه محمد کریمی (از اعضای مکتب قرآن قروه) توسط اداره ی اطلاعات آن شهراحضار شد؛ سؤالات طبق معمول در مورد فعالیّتهای مکتب قرآن بود– که گاهی با چاشنی نسبت دادن اتهاماتی واهی و بی اساس به مکتب قرآن همراه بود- و نیزتفتیش عقاید اهل سنت در قالب سؤالات فکری و عقیدتی!.    

روز سه شنبه ۹۳/۴/۱۷ کاکه منصور قادرمرزی ( از اعضای مکتب قرآن دهگلان) نیز، توسط اداره ی اطلاعات آن شهر احضار شد؛ سؤالات بازجویی از کاکه منصور نیز همانند کاکه محمد در مورد مسائل مذکور بود.

کاکه محمد و کاکه منصور،  با اذعان به تبعیت از مکتب قرآن و پای بندی به مسائل مذهب خود( اهل سنت وجماعت) در مورد سؤالات سیاسی هم تأکید کردند که : ما در مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم ، چون طبق توصیه رهبرمان ( کاکه احمد مفتی زاده) کارمان تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی.

                                                                                   شورای مدیریت مکتب قرآن

۹۳/۴/۱۸