احضار ۳ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن در بانه و سنندج

احضار 3 نفر

احضار ۳ نفر

احضار ۳ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن در بانه و سنندج

در ادامه ی روال احضار و بازجویی افراد مکتب قرآن، این بار نیز کاکه  مجید رحمانی   ( از اعضای مکتب قرآن در بانه ) و  کاکه وریا خسروی و کاکه فؤاد شوکتیار  ( از اعضای مکتب قرآن در سنندج ) به اداره ی اطلاعات احضار،  و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طبق معمول سؤالات در مورد فعالیّتهای مکتب قرآن بود،  آنها نیز با تکرار مواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن ( بنا به توصیه کاکه احمد مفتی زاده: تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی) به سؤالات آنان در زمینه فعالیتهای این حرکت دینی پاسخ دادند.

                                                شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                   ۹۳/۱۰/۹