ادامه ی سریال بازجوییهای اطلاعات از اهل سنت کردستان

ادامه ی سریال بازجوییهای اطلاعات از اهل سنت کردستان

۳ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن به اداره اطلاعات احضار شدند   

r-m-r-77x300

 

در روزهای اخیر ۳ نفر از اعضای مکتب قرآن در شهرهای کامیاران و سنندج به اداره ی اطلاعات آن شهرها احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند؛ کاکه “رضایوسفی” ( از کامیاران )کاکه “محمد دانش” و کاکه “رضا مردوخ روحانی” ( از سنندج ) در اداره ی اطلاعات حضور پیدا کرده وبه سؤالات بازجوها پاسخ دادند؛ مطالبی تکراری از جمله : ما و بعضی افراد بر این باوریم که شورای مدیریت مکتب قرآن، از مسیر کاکه احمد مفتی زاده منحرف شده است و … ویا مخالفت با اعلام عیدَین ( فطر و قربان ) به ویژه آغاز و پایان ماه مبارک رمضان از طرف مکتب قرآن و … .

این برادران هم با اعلام این که: مکتب قرآن بر اساس مسیر دینی تبیین شده از طرف رهبرش( کاکه احمد مفتی زاده ) با رأی جمعی و تبعیت از شورای مدیریت مکتب قرآن به حرکتش ادامه خواهد داد و در مورد مسائل مذهبیش هم، با عنایت به این که ما اهل سنت و جماعت می باشیم، لذا در مسائل  دینی و عقیدتی مان هیچ نوع مداهنه و اهمالی را نخواهیم پذیرفت و این سؤالات، از مصادیق بارز تفتیش عقاید است و …

                                                           شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                  ۲۶/۱۰/۹۳