آیا به غير از خواب پيامبران رویاها می­توانند حجت شرعی باشند؟؟

سوال: آیا – به غير از خواب پيامبران (ع) – رویاها می­توانند حجت شرعی باشند؟؟

جواب: به خواب­های غیر پیامبران در قرآن مانند خواب فرعون و دو خدمتکارش که همراه با حضرت یوسف در زندان بودند توجه کنید. ضمناً از دیدگاه کاکه احمد مفتی زاده خواب دلیل شرعی نیست.