احضار یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن در سنندج به اداره ی اطلاعات

احضار یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن در سنندج به اداره ی اطلاعات

مجید عبدالله پور

مجید عبدالله پور

طبق معمول سؤالات در مورد مکتب قرآن بود، کاکه مجید نیز با تکرار مواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن ( بنا به توصیه کاکه احمد مفتی زاده: تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی) به سؤالات آنان در زمینه فعالیتهای این حرکت دینی پاسخ داد.

                                          شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                  ۱/۱۱/۹۳