جلوگیری از افکار ناپسند

جهت جلوگیری از افکار ناپسند و ناجور که نسبت به همه چیز و همه کس به سراغم می­آید و مرا مفلوک و فلج ساخته چکار باید کنم؟

هیچ بهائی به این گونه افکار ندهید و خود را بخاطر آن سرزنش نکنید، به عکس، اجاز ه دهید هرچه بیشتر از این افکار به شما هجوم آورد، بعد از مدت اندکی بکلی آسوده خواهید شد.