اجرای حکم ۴ ماه زندان برای یکی از اعضای مکتب قرآن

اجرای  حکم ۴ ماه زندان برای یکی از اعضای مکتب قرآن

سلام فرجی

کاکه ” سلام فرجی ” ( یکی از اعضای مکتب قرآن در مریوان) کارمند رسمی آموزش و پرورش سروآباد به خاطر هم مسیری با حرکت مکتب قرآن و پیروی از کاکه احمد مفتی زاده به ۴ ماه زندان محکوم ودر روز چهارشنبه ۲۰/۳/۹۴ روانه ی زندان شد.

شورای مدیریت مکتب قرآن ضمن محکوم کردن این برخوردهای تکراری، قضاوت را به وجدانهای بیدار و زنده ی بشری می سپارد.

 

۳۱/۳/۹۴