احضار یکی از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات سردشت

احضار یکی از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات سردشت

روز شنبه ۲/۳/۹۴ کاکه شیرزاد عُمری ( از اعضای مکتب قرآن) به اداره ی اطلاعات شهرستان سردشت احضار شد، نامبرده مدت ۶ ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و در مجموع با تهدید و ارعاب از وی درخواست شد تا از پیروی مکتب قرآن منصرف گردد؛ اما کاکه شیرزاد به هیچ وجه حاضر نشد تسلیم درخواست نادرست آنان شود.