شعر ۵۲ ص ۲۱

دوست چون خواست: پرده ای از غیب

 

 

بگشاید بروی مُلکِ وجود

در مکانی که مهرها تابند

 

 

طاقت آفتاب ناب نبود

__ __

نوری اندر حجاب « خلق » بود

 

 

آنچه خورشیدها پذیرایند

از شعاعی ز « امر »، جُمله جبال

 

 

گرد گردند و ناتوان آیند

__ __

سُوخت طور از تجلیی زین دست

 

 

آنچنان شهرة جهان گردید

( گرچه با سوختن از آن تابش

 

 

توتیا بهر دیدگان گردید )

__ __

تاب آن قلب را بنازم کان

 

 

کان نه ، خورشید نور حق گردید

لیک از بهره جلوەای دیگر

 

 

نور اندر « کلام » درپیچید

__ __

از خلال حروف پرتوکی

 

 

بر دل نور جوی بنماید

صاف و روشن کُند همه ی ظُلمات

 

 

بگسلد بند زنگ بزداید

__ __

تا رسد «روحِ نور » در «دلِ نور»

 

 

نبض هستی زنظمِ دیگر شد

چون مکان زین مقام هم واماند

 

 

«لَیله» ای از زمان مقدّر شد

__ __ __

بعد، از آن فیض شام قدری نیز

 

 

رشحەای پخش گشت در ماهی

گر که همّت بود، شعاعی، بر

 

 

دلِ صاحبدلی، رسد گاهی

__

— —

ای نگارندۀ مکان و زمان

 

 

آفرینندۀ ممات و حیات

خالق ارض و بارئ افلاک

 

 

رافع نور و واضِع ظلمات

__ __

بندگانی به بندِ ظلمتها

 

 

همه زاعمال خود گرفتاریم

آفریدیم عنکبوتی بیت

 

 

حال ، کرم اسیر در تاریم

__ __

آنچه رفتیم پرخطا رفتیم

 

 

بسی از کرده ناروا کردیم

هرچه درک و توانمان دادی

 

 

همه آشفته با هوا کردیم

__ __

گرچه از نادرست رفتن راه

 

 

مانده برجای و جای کرده رهیم

در زوایای قلب داشتەایم

 

 

آرزو تا که جان بره بنهیم

__ __

اینک از رفته ، سخت آشفته

 

 

و از خطا شرمسارو ، دل پژمان

بر درِ مهمانسرای صیام

 

 

آمده ستیم امید در غفران

__ __

گرچه واماندگان وادی نفس

 

 

نه سزائیم وادی جان را

بر کناری ز راهِ راهروان

 

 

چشم داریم رحم رحمان را