بازجویی از اعضای مکتب قرآن درشهرهای پاوه و مریوان

بازجویی از اعضای مکتب قرآن درشهرهای پاوه و مریوان

       با احضاریه کتبی اطلاعات سپاه پاوه "کاکه سعدی ولد بیگی" ( از اعضای مکتب قرآن در پاوه) و با احضاریه کتبی اداره ی اطلاعات مریوان "کاکه احمد ذکریائی نسب " ( از اعضای مکتب قرآن در مریوان ) برای بازجویی در آن مراکز حاضر و به سؤالات تکراری چند سال اخیر- که در بازجوییهای افراد مکتب قرآن متداول می باشد- پاسخ دادند.  

احمد ذکریایی نسب

saadi-valedbaigi
 

  

 

     

 

 

بازجوها در مورد فعالیتهای مکتب قرآن و مواضع این حرکتِ صرفاً دینی ، در قبال جریانهای مختلف در منطقه، پرسسشهایی را مطرح کردند، در مقابل کاکه سعدی  وکاکه احمد نیز، با تکرار موضع تبیین شده از طرف رهبرشان ( کاکه احمد مفتی زاده) مبنی بر تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی، بر این نکته تأکید نمودند که ما، له وعلیه هیچ جریان فکری موضعی نداشته و نخواهیم داشت.

                                                                                  شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                             26/3/95