حکم قطعی ۱۵ ماه زندان برای معلم مکتب قرآنی در مهاباد

حکم قطعی ۱۵ ماه زندان برای معلم مکتب قرآنی در مهاباد

پیرو اطلاعیه اردیبهشت امسال، مبنی بر بازداشت کاکه یاسر امینی آذر( دبیر ریاضی مدارس مهاباد) که مشروح آن در سایت و کانال رسمی مکتب قرآن به آگاهی عموم رسید؛ دادگاه انقلاب مهاباد، با این استدلال که : بزهکاری متهم! و رأی محکومیت صادره مدلل به دلایل اثباتی و قوانین و امارات قضایی موجود در پرونده بوده و… با ردّ تجدید نظرخواهی معمولی دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

بنابراین در حکم فوق رأی عدم تجدید نظرنیز صادر شده است. و ما نیز قضاوت را به وجدانهایی می سپاریم که به انسان و انسانیّت ارج می نهند.

شورای مدیرّت مکتب قرآن

                                                       98/6/4