بازداشت و زندانی کردن معلم بازنشسته در مهاباد

بسم الله الرّحمن الرّحيم

« ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم النارُ… هود ۱۱۳ »

مردم شریف وارجمند! همچنانکە قبلاًبەاطلاع رساندەایم، کاکە حسین حسنخانی معلم بازنشستە ازپیروان مکتب قرآن در مهاباد، _ کە بە عنوان وظیفەای ایمانی وانسانی دراعتراض صنفی سراسری معلمان شرکت کردە بود_ امروز ۱۹ تیرماه ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد .
برای کاکه حسین که بەاتهام واهی و تکراری «تبلیغ علیە نظام» پروندە سازی شده بود، علیرغم حضور بە موقع ایشان دردادگستری وشعبەی مربوطە، بدون تشکیل جلسەی دادگاهی جهت ممانعت از رد و ابطال اتهام واردە ، بەصورت غیابی و بدون هیچ دلیل ومدرک محکمە پسندی بە سەماە حبس تعزیری محکوم گردید؛ جالب اینکە دردادگاە تجدیدنظرنیز بەلایحەی اعتراضی مستدل ومستندایشان، هیچگونە اعتنایی نشده است و حتّی بدون دعوت ازوی و وکیلشان، دوباره بەصورت غیابی حکم ناعادلانەی مزبور تایید گردید.
ناگفتەپیداست کە اینگونە اعمال برروند لاینقطع ستم جاری وملموس وبی توجهی مطلق بە بازخواست دردادگاە عدل الهی، دلالت آشکار دارد.
برخورداری روزافزون از نعمت انسان ساز مقاومت شرافتمندانە دربرابرستمها رابرای تمام معلمان شریف وگرانقدرایران ازخداوندمنّان خواستاریم.
لازم بەذکراست مسئولیت حفظ سلامت این برادر ۶۲ سالەی ما کە دراثرتعویض دو دریچەی قلب، تحت نظرمستمر پزشک متخصص قراردارد و نیز عدم توجە بەاین وضعیت درشرایط شیوع ویروس کرونا، خطرجانی وعواقب وخیم آن برای وی بە عهدەی کلیەی مسئولان ذی ربط می باشد.

شورای مدیریّت مکتب قرآن
۱۴۰۰/۴/۱۹

Www.maktabquran.com
@maktabqurani