مکتب قرآن

نامه یک

بسم الله الرحمن الرحیم   خدا را حمد و سپاس فراوان که فرصتی کوتاه یافتم تا دعا و آرزویم برایتان…