احضار یکی از اعضای مکتب قرآن مریوان

احضار یکی از اعضای مکتب قرآن مریوان

 

روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۱، کاکه حامد رستمیان، از اعضای مکتب قرآن مریوان، به اداره ی اطلاعات آن شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. سؤالات همانند سه دهه ی گذشته، حول محور فعالیّت های مکتب قرآن بود.  کاکه حامد نیز، با تکرارمواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن – بنا بر سفارش رهبرخود(کاکه احمد مفتی زاده) که می فرماید: وظیفه ی بالفعل شما تزکیّه خود ودعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیّت های سیاسی- تأکید نمود، چون کارما صرفا عقیدتی است، لذا هرنوع برخورد با مکتب قرآن را برخورد با فکروعقیده ی خود می دانیم ، ومن نیز،به عنوان فردی مکتب قرآنی،خود را ملزم به تبعیّت ازشورای مدیریّت مکتب قرآن می دانم 

دیدگاهتان را بنویسید