بحثی کوتاه درباره ی حکومت اسلامی

بحثی کوتاه در باره ی حکومت اسلامی  تجدید چاپ شد.

 

 

….   مأموريت پيامبران بزرگ، هميشه عبارت بوده است از: شکستن بنيان اين نظام طاغوتي‌ و طبقاتي، با حربه‌ي ايدئولوژي امتياز‌شکنِ توحيدي. چونکه اين عقيده همه‌ي انسان‌ها‌ را هم‌سطح مي‌شناسد؛ چه در حقوق مادي و چه در حقوق معنوي (۱)[۱] و زمين را با هر چه در آن، متعلق به همه مي‌داند (۲). اما گروه امتيازجوي بيکاره‌ي پر‌ مدّعاي استثمارگر، هميشه در برابر پيغمبران‌، براي حفظ موجوديت خود، با توسل به حربه‌هاي «‌زر‌» و «‌زور» و «‌‌تزوير»، ايستاده‌اند و با نيروي گروه‌ها‌ي مزدور يا فريب‌خورده، در برابر نيروي حق و عدالت، قد علَم کرده‌اند. اين استثمارگران‌‌، هر‌گاه که شکست نظامي‌ و سياسي خورده و ناچار در برابر حق تسليم شده‌اند، باز با توسل به خطرناک‌ترين سلاح‌ها،‌ يعني تزوير، تلاش‌ها‌يي را از راه‌ها‌ي گوناگون براي تجديد حيات انگلي خود، از سر گرفته‌اند.

[۱]. شماره‌هاي درون پرانتز، نشانه‌ي توضيح مطلب در بخش حواشي است.

 

نسخه ی کامل

[button color=”cranberry” size=”medium” link=”http://fa.maktabquran.com/wp-content/uploads/2015/04/حکومت-اسلامی.pdf”]حکومت اسلامی[/button]

 

حکومت اسلامی