آیا پیامبر عزیز ما (ص) زن را ناقص العقل میدانند؟

آیا پیامبر عزیز ما (ص) زن را ناقص­العقل می­دانند؟

خیر، اینگونه روایات که با نص صریح قرآن و سنت عملی حضرت رسول تضاد آشکار دارد مجعول، و از اسرائیلیات است.