احضار یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن در سنندج به اداره ی اطلاعات

احضار یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن در سنندج به اداره ی اطلاعات

در ادامه ی روال احضار و بازجویی افراد مکتب قرآن، این بار نیز کاکه ” مسلم ابراهیمی ” ( از اعضای مکتب قرآن در سنندج ) به اداره ی اطلاعات احضار،  و مورد بازجویی قرار گرفت.       مسلم ابراهیمی

طبق معمول سؤالات در مورد مکتب قرآن بود، کاکه مسلم نیز با تکرار مواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن ( بنا به توصیه کاکه احمد مفتی زاده: تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی) به سؤالات آنان در زمینه فعالیتهای این حرکت دینی پاسخ داد.