احضار یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات سنندج

احضار یکی دیگر از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات سنندج

 

کمال رضوی

در ادامه ی احضار و بازجویی از افراد مکتب قرآن، روز دوشنبه ۱۳/۷/۹۴ کاکه       " کمال رضوی" ( از اعضای مکتب قرآن در سنندج) توسط اداره ی اطلاعات آن شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. طبق معمول، سؤالاتی تکراری در مورد فعالیتهای این حرکت صرفاً دینی و فرهنگی (مکتب قرآن) پرسیده شد و همچون گذشته، تهدید و ارعاب، چاشنی این ۲ ساعت بازجویی بود؛ در مقابل کاکه کمال با تکرار مواضع همیشگی مکتب قرآن – تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی- پای بندی خود را به مواضع انسان ساز رهبرش ( کاکه احمد مفتی زاده ) و تبعیت از مصوبات شورای مدیریت مکتب قرآن اعلام نمود.

                                                        شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                    94/7/15