احضار ۲ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن به اطلاعات کامیاران

احضار ۲ نفر دیگر از اعضای مکتب قرآن به اطلاعات کامیاران

فریدایوب-تابعی-231x300[1]

 

طبق  روال احضارهای افراد مکتب قرآن، این بار نیز « کاکه ایوب تابعی و کاکه فرید قربانی »( از اعضای مکتب قرآن در شهرستان کامیاران) به اداره ی اطلاعات آن شهر احضار، و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بازجوها در مورد فعالیّت مکتب قرآن – به ویژه در کامیاران – سؤالاتی را مطرح و کاکه ایوب و کاکه فرید نیز مطابق اصول تبیین شده مکتب قرآن، به پرسشها پاسخ دادند، و التزام  خود را به پیروی از رهبرشان ( کاکه احمد مفتی زاده) و تبعیّت از مصوبات شورای مدیریت مکتب قرآن، اعلام نمودند.

                                                               شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                           9/12/94