بنا به نظر کاکه احمد مفتی زاده چه وقت در جامعه حدود دینی اجرا می شود؟

 پاسخ این پرسش، مستلزم شناخت انسان و حقوق و تکالیف وی از دیدگاه دینی کاکه احمد مفتی زاده است.

بسیار مهم است که قبل از هرچیز متوجّه باشیم، نوزاد انسان به محض تولّد و حتّی پیش از آن و بلکه پیش از تشکیل جنین دارای حقوقی است، در حالی که تا رسیدن به سنّ تشخیص و تمییز و نهایتاً تا بلوغ جسمی و عقلی، در ابتدا هیچ تکلیفی براو نیست، و سپس به تدریج تکالیفی از قبیل: رعایت نظافت فردی و کم کم شروع به تحصیل و … متوجّه وی می شود.

بنابراین در می یابیم که انسان، بسیار پیش وبیش از آنکه مکلّف باشد، مُحقّ است و طبیعی است درهر جامعه ای تا حقوق انسان مطابق قوانین آن جامعه ادا نشده باشد، خواستن تکالیف از او بی معنی است – کاکه احمد، به عنوان نمونه، عدم مجازات کسی را یادآور می شود که در زمان حضرت عمر- س – به دلیل فقر و گرسنگی مرتکب دزدی شده است- لازم به ذکر است، مقدّم بودن حقوق بر تکالیف، در زمان رسول خدا – ص – وخلفای راشدین – س – روش معمول بوده، وپس از کودتای بنی امیّه قضیّه ی اعطای حقوق، به دلیل نامشروع و استبدادی بودن حکومت، از فقه اسلامی تقریباً حذف شده است.

از دیدگاه کاکه احمد جامعه ای را می توان دینی دانست که اوّلاً :« أمرُهُم شُوری بَینَهُم » و ثانیاً: فضا و شرایط و امکانات  کافی برای زندگی سالم و بهره مند از مواهب اخلاقی، اقتصادی و … از آن فراهم باشد. صِرف نامیدن جوامع فعلی کشورهای مختلف به « جامعه ی اسلامی» دلیل اسلامی بودن آن جوامع از نظر محتوایی نیست، بلکه ناگفته پیداست، که تقریباً هیچ یک از حقوق ابتدایی مُسلّم و به رسمیت شناخته شده ی انسان ها از دیدگاه دینی، در این جوامع ادا نمی شود.

بنابراین، اساساً در این جوامع اجرای حدود دینی، ظلم آشکار در وهله ی اوّل به دین خدا، ودرمرحله ی دوم به بندگان خداست؛ چاره ی کار در این جوامع – تا رسیدن به جامعه ی مطلوب دینی – برقراری و اجرای قوانین مورد توافق عموم در یک سازوکار قانونی است.