رمضان،مکتب قرآن،اهل سنت،مفتی زاده،درگیری ،دستگیری ،سقز،سنندج،کردستان