یک سال زندان برای افراد مکتب قران موچشی

 پس از ۲۵ روز بازداشت، روز چهارشنبه ۹۱/۸/۲۴  تعداد ۸نفر از اعضای مکتب قرآن موچش که به اتهام پخش اطلاعیه ی شورای مدیریت مکتب قرآن – در مورد ممنوع التدریسی ۲۵ نفر ازمعلمان ودبیران مکتب قرآنی-بازداشت شده بودند سرانجام هر کدام ،با حکم یک سال زندان تعلیقی، از زندان مرخص شدند.

دیدگاهتان را بنویسید