اسیر گرفتن زنان

خداوند در سوره نساء آیه ۲۴ به مسلمانان اجازه­ ی ازدواج با زنان شوهر­دار را پس از شکست دشمن می­دهد. علت این امر چیست؟

 

 

در اسلام فقط جنگ­هايي معتبر و مقدس هستند كه ديني محض باشند نه آنچه بنام اسلام و در حقيقت براي مطامع و مقاصد دنيوي و سلطه طلبي و . . . به وقوع مي­پيوندند. در چنين جنگ­هايي كه خالصاً لله (جهاد) باشد بديهي است كه تلفات و اسرايي نيز دارد و احكامي متنوع. مثلا”:

اگر اسيران زن (غير مسلمان محارب) همسران­شان را از دست داده باشند بعلل مختلف از جمله جلوگيري از فساد و آوارگي و بي­ سرپرستي به عقد مسلمانان در مي­آيند. و اگر همسرانشان زنده باشند با توجه به وضعيت و موقعيت جنگ و لشكريان ممكن است به همسرانشان بازگردانده شوند و يا به مصلحت به عقد مسلمانان در آيند ( كه اكثر فقهاي اسلامي بر اين باورند كه بايد به همسرانشان باز گرداننده شوند).

خلاصه: اسلام به اسير گرفتن زنان محارب را و به عقد درآوردنشان را نه واجب كرده و نه حرام و بسته به شرايط خاص حكم بر واجب ويا حرام و يا مباح آن مي­دهد.