احضار ۲ نفر از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات شهرهای قروه و مریوان

احضار ۲ نفر از اعضای مکتب قرآن به اداره ی اطلاعات شهرهای قروه و مریوان

در ادامه ی روال احضار و بازجویی افراد مکتب قرآن، این بار نیز کاکه ” جمال حسین پناهی “( از اعضای مکتب قرآن در قروه ) و کاکه “ حسن زحمت کش “( از j-hesainpanahihasa-zahmatkeshاعضای مکتب قرآن در مریوان) به اداره ی اطلاعات آن شهرها احضار، و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طبق معمول سؤالات در مورد فعالیتهای مکتب قرآن بود، کاکه جمال و کاکه حسن نیز با تکرار

مواضع همیشگی شورای مدیریّت مکتب قرآن ( بنا به توصیه کاکه احمد مفتی زاده: تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی) به سؤالات آنان در زمینه فعالیتهای این حرکت دینی پاسخ دادند.

                                                               شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                  ۲/۱۲/۹۳