دیالکتیک اسلامی منتشر شد


ديالكتيك اسلامي‌


کاکه ‌احمد مفتي­ زاده‌

*******************************************

سخنرانی در دانشگاه ملی ایران

خرداد ماه ‌۱۳۵۸

تجدید چاپ : زمستان  ۱۳۸۸

تدوین : شورای مدیریّت مکتب قرآن

نسخه کتاب