آيا جن وجود دارد؟

آيا جن وجود دارد؟

بر اساس آیات قرآن موجوداتی که از انرژی خلق شده­اند و آنها نیز دارای اختیار و حق انتخاب هستند وجود دارند که قرآن این موجودات را جن می­نامد.