آيا پولي كه به قرض داده مي­شود زكات دارد؟

سوال:

  1. آيا پولي كه به قرض داده مي­شود زكات دارد؟ لطفاٌ در صورت مثبت بودن جواب، چگونه محاسبه مي­شود؟
  2. آیا سهام (بورس) زكات دارد؟

جواب:

  1. به قرضي كه در حدّ نصاب باشد زكات تعلق نمي­گيرد مگر وقتي كه به صاحبش برگردد كه در اينصورت به بقيه­ی دارائيش (نقود يا اموال تجارت) ضميمه مي­شود و در اوان خود يعني زماني كه شخص براي تاديه و پرداخت زكات تعيين نموده زكاتش را مي­دهد و فقط بابت يكسال مقدار زكات را محاسبه مي­كند.
  2. چون سهام نيز بخشي از دارايي و اموال است و در بازار قابل خريد و فروش و تبديل آن به وجوه نقدي است اگر هدف و نيّت اوليّه صاحبش از خريد و تملك آن اين باشد كه از طريق درآمد آن امرار معاش نمايد، فقط به درآمدش زكات تعلق مي­گيرد چون از مستغلات محسوب مي­شود و اما اگر هدفش تجارت به اين سهام باشد به مجموع سرمايه سهام و سود آن زكات تعلق مي­گيرد.