آیا یک انسان می­تواند به مقام بلند پیامبر(ص)برسد؟

سوال: آیا یک انسان می­تواند به مقام بلند پیامبر(ص)برسد؟ در مورد رسیدن به مقام اصحاب ایشان(رض)چطور؟

جواب: خير، رسيدن به مقام پيامبر(ص) براي هيچ انسان ديگري مقدور نمي­باشد. اما رسيدن به درجه و مقام اصحاب ممكن است.