از نظر عقلی و منطقی دلایل بی مهری به قرآن کدامست؟

از نظر عقلی و منطقی دلایل بی­ مهری به قرآن کدامست؟

مهمترین دلیل، مشاهده­ی چیزی است که به نام دین و دست­آورد قرآن عرضه می­شود که متأسفانه در اکثر موراد نه تنها مطابق قرآن نیست بلکه در مخالفت با آنست.

دلیل بعدی عدم درک این تباین توسط مردم است.