راهکار مکتب قرآن برای دوری از فساد ما جوانان چیست؟

سوال: راهکار مکتب قرآن  برای دوری از فساد ما جوانان چیست؟
جواب: دوري از فساد در اين زمانه به تنهائي بسيار مشكل است، چاره همراهي دوستاني صادق و داشتن برنامه‌اي راهگشاست. به مكتب قرآن مراجعه فرمائيد به ياري خدا موفق خواهيد شد.