بازداشت موقت یکی از اعضای مکتب قرآن توسط نیروهای اماکن دهگلان

بازداشت موقت یکی از اعضای مکتب قرآن توسط نیروهای اماکن دهگلان

 

کاکه " محمد نادر ویسی" ( از اعضای مکتب قرآن در دهگلان) توسط نیروهای اماکن پس از بازداشت و بازجویی – با قرار کارت شناسایی و حکم کارگزینی – تا صدور حکم نهایی مرخص شد.

محمد نادر ویسی

محمد نادر ویسی

ماجرا از این قرار بود که : مدتی پیش، اداره ی اماکن نیروهای انتظامی دهگلان، با کاکه محمد تماس می گیرند که : شما تصادف کرده اید و باید به این اداره مراجعه کنید، کاکه محمد نیز با انکار موضوع تصادف، اعلام می دارد: که به اماکن نخواهم آمد.

پس از چند روز نیروهای اماکن! به منزل ایشان حمله ور شده و با تفتیش منزل، جزوات مکتب قرآن و عکس کاکه احمد و نیز تبلت شخصی کاکه محمد را با خود می برند؛ پس از حدود یک روز بازداشت، دادستان عمومی در مورد فعالیتهای مکتب قرآن، همان سؤالات تکراری که  در بازجوییها مرسوم است را از او می پرسد و کاکه محمد هم مواضع همیشگی مکتب قرآن- تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران بدون فعالیتهای سیاسی – را برای دادستان تشریح می کند. تا به این تاریخ ( ۸/۴/۹۴ ) کاکه محمد منتظر حکم نهایی می باشد.

این هم از جریان پرونده ی ساختگی تصادف موهوم که سر از تفتیش عقاید دینی در آورده است.