ادامه ی سریال بازداشت اهل سنت کورد

ادامه ی سریال بازداشت اهل سنت کورد

در ادامه ی سیاست برخورد با اهل سنّت کردستان – به ویژه اعضای مکتب قرآن – در روز دوشنبه ( ۸/۸/۹۶) شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در سنندج، باشکایت اداره ی اطلاعات!!!  " کاکه مسلم ابراهیمی"  از اعضای مکتب قرآن را بازداشت و روانه زندان کردند .

مسلم ابراهیمی

 

 

 

کاکه مسلم ابراهیمی که پرستار نمونه بخش مراقبت های ویژه ( آی سی یو) در بیمارستان توحید سنندج بود، پس از چند سال خدمت صادقانه و دلسوزانه توسط زیر مجموعه اطلاعات( حراست بیمارستان) اخراج گردید.

اکنون نیزکاکه مسلم ابراهیمی با اتهامات واهی و دروغین، در زندان به سر می برد، واژه ایی که هیچ کورد اهل سنتی با آن نامأنوس نیست، این شاگرد مکتب قرآن از رهبرش ( کاکه احمد مفتی زاده) که ۱۰ سال زندان انفرادی و طاقت فرسا را با عزت و سربلندی به پایان رساند آموخته است که دنیا زود گذر است و عزت انسانی رافدای ترس و طمع نمی کند، و خدا برایمان کافیست و بهترین پشتیبان است.

                                                                                                   حسبُنا اللهُ و نعم الوکیلُ 

                                                                                                 شورای مدیریت مکتب قرآن

                                                                                                               96/8/9