حلول ماه رحمت و برکت مبارک باد

ramadan_mub2

ئازيِز وه ئه­ مرت فه ­ڒاشی «هلال»

ديِسان وسته­ وه سفره ­ی ڒه ­مه­ زان:

سفره­ ی صه ­ڒافێ، سواڵه­ تیِ ته­ن

فاڒۆ وه چه­ نێ سکه­ ی زه­ڒی گيان

ئيکسيِرێ ده­ سیِ زکه­ ڒۆ جه­ م­ل

سفره­ و، سگاریِ جه دوِکه­ ڵ که­ رۆ

دڵێ پای ڒاش بۆ نه­ له­ رزه­ کی ته­ ن

تا مله­ ی گيانش مه تاوۆ به­ رۆ

به ­ر خێڵی ساڵيش ڒۆچنه­ ی چه ­م و گۆ

نه به­ زم ڒاوگه­ ی دڵ، وسته­ نه­ و کار

ماچان: شاتریِ شه­ ماڵ ساراو کۆ

ڒازنانه­ و وه­ فه­ ڒ ده­ ن و ڒه­ ن وه­ هار

کوڵۆڵ دڵه­ ی که­ يل نه­ کلا چوِن، چوِن

«کورده­ ی له ه ه­ردوِ جه ­ژن بێوه ­ریِ»:

نه گيانش ڒاشه­ ن به ­ره ­و بارگه­ ی گيان

نه به ­ره­ ی چه­ م­و گۆش به­ ره­ و به­ ریِ

سه­ م سيا مار «نه­ گبه­ تاوا» هه­ م

ڒێژنان نه­ ده­ م­و گه­ ڵوِی دڵ، تاڵیِ

کێشيان هه­ م نه­ ڒوِی دڵ هه ­م نه­ ڒوِی چه­ م

په­ رده­ ی هه­ م دوِری هه­ م بێ هه­ واڵیِ

نه ديِمه­ ن فه ­صڵێ ماچان وه­ هاره­ ن

هه­ ميِسان بيِنيان به­ ره­ ی بينايیِ

هه ­م چنیِ خه ­میِ دوِریِ ئازيِزان

چنی ناق ته­ م گۆشه­ ی ته­ نيايیِ

ده­ خيِله­ ن خاوه­ ن گيان­ و مان­ و خۆر

ياوه، وه فريای ئیِ ڒا گوم که­ رده:

دڵێ، ديِل ته ­م هه­ وای ته­ نێ، ديل

نه کپخانه­ يێ شه ­وه زه ن به­ رده

نه ياگه­ ی شانای دڵ­و گيان نه­ سه­ ر

خوانیِ وه­ هارو سفره­ ی ڒه ­مه­ زان

شان ميواندار چوِن تۆن هه­ ژارێ

چه­  نیِ خۆشبه ­ختان فه­ رماوی هاوشان:

دڵی گڒ به ­رده­ ی سه­ بوِنیِ دوِریِ

ڒێژنه­ ی ڒه ­حمه ­تت که­ رۆ گيانباران

به به ­شێ باشتر په­ ی ياران­و من

جه­ من­و ياران په­ ی من­و ياران

دڵ ياونیِ چه­ نیِ هامڒاگه­ ل مه­ ينه­ ت

وه خزمه­ ت خاوه­ ن چاوه­ ی ئاویِ ژيِن

وه گيان پڒ ژينی نگايێش، ده­ ردیِ

دڵ و گيان ياو ۆ وه ده­ رمان گرديِن

——–

شعرشماره ۲۲۱ پنجم رمضان۱۴۰۹

دیدگاهتان را بنویسید