ئـــه ی میــوانــداری بـــه ڒه حـــم و ڒه حــمـــه ت

شيعری ژماره ی ۲۲ ص ۱۳

ئـــه ی ميــوانــداری بـــه  ڒه حـــم   و  ڒه  حــمـــه ت

مێـــوانـــی ســـفـــره  ی  ڒه مـــــه زانـــــی تــــــۆم

عـومـرێ، هــه  ر تــه نـيــا بــۆ ســفـره  ی تــه ن بـــو

وا پـــه شـــيــمــانــی عـــومـــرێ بـــه فــێـــــڒۆم

هـه رچـه ن  لــه م سـفـره گـش کـه س بــه ش نــاوا

يـه کــێ ئــه گــژيــێ يـه ک ئــه ژيــێ بــه چــــۆم

بــــه چــــاو لــێــگــه ری دڵــپــاکـــان هـــاتـــم

وه ک  مـه لـه نــه زان بـــێ خـــوه ی بــا لــه گــــۆم

لــه کــه لــێــکــه  وه بـــه خــۆ کـــێــش کــــردن

دڵــه ی دڵــمـردوی لــه ژێــر مـه يــنــه ت کــــۆم،

خــوه ی گــه يــانــه لای ســفــره ی  ڒه  حـمـه  تــت

هـــه ر وه ک لـــه قــــه راخ ده  گــــايـــێـــکــا دۆم

ئــــه  زانــــم: بـــێ «دڵ» نـــــاوێ وه هـــــاتـــــن

هــاتـــن، کــفـتـه کـه ی «هــات هــاته کــه ی  ڒۆم»

تــه نــيـــا، خــاوه ن مــــاڵ! دڵـــم دڵــخـــۆشـــه

بـــه تــۆ، نـــه ک «زۆره بـــێ  زات»ه  که ی خـــــۆم

لــه مــه يــمـانـخــانــه ت، نــائــه هــلــێ کـوڵــۆڵ

نـــه کـــه نــــه  ده ره و  لـــێ داخــــه ن  کــــوڵــــۆم

لــه نــــور بــــارانــــی «لـيــلة الـقدر» ت

بـــکـــــه ره و چـــــاوی دڵــــی  ڒه نـــــجـــه  ڒۆم

تاوصانی ۶۲

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید