پاک نمودن درون

براي پاك نمودن درون از آلايش­هاي دروني و كم كردن وسوسه­هاي شيطاني چكار باید كرد؟

 

 

با پرورش و تزكيه­ ی انسان­ها كه در حركت ديني يك اصل اساسي و مهم بوده و برنامه­ ی خاص خود را د­ارد.